Kennisbank | Over ons | Inloggen

Gebruiksvoorwaarden Websitemachine

De samenvatting: wij houden ons aan de Nederlandse wet. Als je onze dienst gebruikt, beloof je dat jij dat ook doet.

 

Notice & Takedown beleid

Ontwerpfabriek controleert nooit de informatie die jij plaatst en is daarom ook niet aansprakelijk voor eventuele schade die anderen daardoor zouden kunnen lijden. Als iemand toch die schade claimt, zorg jij ervoor dat Ontwerpfabriek die niet hoeft te betalen (je vrijwaart Ontwerpfabriek voor alle claims van derden).

Als iemand bij Ontwerpfabriek op klantenservice@ontwerpfabriek.com klaagt dat er met de Websitemachine dingen op internet worden gezet die echt niet kunnen (onmiskenbaar onrechtmatige informatie), dan mag, en moet dat offline gehaald worden en dat zullen we dan ook doen. Als er geklaagd wordt nemen we contact met je op, maar dat kan ook zijn nadat we al ingegrepen hebben.

Als er sprake is van onmiskenbaar onrechtmatige informatie, kunnen we verplicht zijn NAW-gegevens te verstrekken aan een klager, als er geen eenvoudiger middelen zijn om die gegevens te achterhalen. Met het maken van een website geef je daar toestemming voor.

 

Algemene Voorwaarden

28 maart 2018

Websitemachine is een label van Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum

Contactgegevens

Van Riebeeckweg 2, 1212 EL Hilversum
+31 35 80 80 256
klantenservice@ontwerpfabriek.com
www.ontwerpfabriek.com

Artikel 1. Toepassingsbereik van deze voorwaarden

 1. Ontwerpfabriek is een Handelsnaam van Eerste Hulp Bij Ontwerpen.
 2. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen Reclamebureau Ontwerpfabriek Hilversum (hierna ‘Ontwerpfabriek’) en Opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk door partijen van de algemene voorwaarden wordt afgeweken.
 3. Algemene leveringsvoorwaarden dan wel andere algemene of bijzondere voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing op deze voorwaarden en worden door Opdrachtnemer uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 4. Deze voorwaarden vormen een aanvulling op de tussen Ontwerpfabriek en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst. Bij tegenspraak tussen bepalingen uit deze voorwaarden en de Overeenkomst prevaleren de bepalingen uit de Overeenkomst.

Artikel 2. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Ontwerpfabriek zal de overeenkomst naar eigen inzicht, beste vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit naar beoordeling van Ontwerpfabriek vereist, heeft zij met opzijzetting van het bepaalde in art. 7:404 BW het recht (onderdelen van) de opdracht te laten verrichten door derden.
 3. Opdrachtgever draagt zorg voor het tijdig en juist aanleveren van alle benodigde gegevens welk benodigd zijn voor Ontwerpfabriek. Indien deze gegevens niet tijdig of onvolledig zijn verstrekt, kan Ontwerpfabriek niet gehouden worden aan de afgesproken termijn en kan de uitvoering van de overeenkomst opgeschort worden. Eventueel hieruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. De door Ontwerpfabriek en Opdrachtgever afgesproken termijn heeft een indicatieve strekking, tenzij dit schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 5. Ontwerpfabriek en Opdrachtgever kunnen bij overeenkomst meerdere oplevermomenten c.q. fasen afspreken. Ontwerpfabriek kan werkzaamheden opschorten totdat goedkeuring is gegeven ten aanzien van de voorafgaande fase.
 6. Indien en voor zover bij de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens worden verwerkt in de zin van artikel 1 onder a van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, zijn de Algemene Voorwaarden Bewerkersovereenkomst op de overeenkomst tussen partijen van toepassing. Deze voorwaarden zijn als Bijlage 1 bij deze Algemene Voorwaarden opgenomen.

Artikel 3. Downtime website en/of Content Managent Systeem

 1. Ontwerpfabriek zal, voor zover redelijkerwijs van haar verlangd kan worden, zich inspannen om de applicatie in stand te houden gedurende 7 dagen per week en 24 uur per dag, behoudens de tijd benodigd voor onderhoudswerkzaamheden. Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat het CMS een complex technisch systeem is dat regelmatig onderhoud nodig heeft. Als gevolg daarvan kan het CMS tijdens beperkte perioden niet toegankelijk kan zijn. Ontwerpfabriek verbindt zich tot het uiterste in te spannen om deze zgn. "downtime" tot een minimum te beperken.
 2. Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat de goede werking van het CMS en de website van derden, zoals bijvoorbeeld telecom- en internetproviders, afhankelijk is. Ontwerpfabriek is niet aansprakelijk voor downtime van het CMS en/of de website als gevolg van uitval of vermindering en/of wijziging van services of systemen van derden.
 3. Wanneer zich een storing in het functioneren van de applicatie voordoet zal Opdrachtgever deze terstond melden aan Ontwerpfabriek. Ontwerpfabriek zal een storing in de applicatie zo spoedig mogelijk, nadat de storing door Opdrachtgever is gemeld, oplossen. Opdrachtgever onderkent en aanvaardt dat het mogelijk is dat zich na oplevering of updates storingen aan het systeem kunnen voordoen.
 4. De kosten van storingsopheffing komen voor rekening van Ontwerpfabriek, tenzij:
 • Opdrachtgever in strijd met de overeenkomst of de algemene voorwaarden heeft gehandeld bij het gebruik van de applicatie;
 • Opdrachtgever onoordeelkundig gebruik heeft gemaakt van de applicatie;
 • de storing anderszins aan Opdrachtgever of derden toegerekend kan worden.

Artikel 4. Datagebruik

 1. Het datagebruik is beperkt tot in de hostingovereenkomst beschreven waarden.
 2. Bij aangetoond excessief verbruik door een website zal levering van de dienst worden opgeschort of een toeslag worden opgelegd gebaseerd op het bovenmatige gebruik.
 3. Ontwerpfabriek heeft te allen tijde het recht om een account offline te plaatsen wanneer dit de overige gebruikers hindert door bovenmatig gebruik van bandbreedte/datatraffic en/of processor.

Artikel 5. Honorarium

 1. Voor overeenkomsten waarin een vast honorarium is overeengekomen gelden de leden 2, 6 en 7 van dit artikel. Bij een variabel honorarium gelden de leden 3 tot en met 7 van dit artikel.
 2. Bij een vast honorarium geldt dat dit exclusief BTW en kosten van derden wordt opgegeven.
 3. Bij een variabel honorarium wordt dit vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren, berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Ontwerpfabriek, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden zijn verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
 4. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en kosten van derden.
 5. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand worden de verschuldigde kosten periodiek, maandelijks, in rekening gebracht.
 6. Wanneer Ontwerpfabriek met Opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief is overeengekomen, mag Ontwerpfabriek stijgingen in de loon- en materiaalkosten toch doorberekenen. Een dergelijke verhoging wordt slechts aan Opdrachtgever in rekening gebracht nadat deze is medegedeeld.
 7. Bij een verhoging van meer dan 10% heeft Opdrachtgever het recht de overeenkomst met ingang van de verhoging op te zeggen.

Artikel 6. Betaling

 1. Opdrachtgever betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum door overboeking op de bankrekening van Ontwerpfabriek. Na het verstrijken van deze termijn is Opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
 2. Bij overlijden, faillissement, surseance van betaling of ondercuratelestelling van Opdrachtgever zal al hetgeen Ontwerpfabriek van Opdrachtgever te vorderen heeft geheel en onmiddellijk opeisbaar zijn.
 3. Door Opdrachtgever verrichte betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van verschuldigde rente en kosten en vervolgens van de oudste opeisbare factuur, ook wanneer Opdrachtgever vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 4. Betaling vindt plaats zonder korting of verrekening.

Artikel 7. Incassokosten

 1. Is Opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Opdrachtgever. Opdrachtgever is ten minste de incassokosten verschuldigd, als bedoeld in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.
 2. Indien Ontwerpfabriek aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. In geval van een gerechtelijke procedure is Opdrachtgever jegens Ontwerpfabriek tevens de gemaakte gerechtelijke kosten in alle instanties verschuldigd. De verplichting tot betaling van deze kosten ontstaat uitsluitend indien een rechterlijke uitspraak in kracht van gewijsde gaat, waarin Opdrachtgever volledig of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld.

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Alle uit de opdrachten voortgekomen intellectuele eigendomsrechten, waaronder, maar niet uitsluitend, auteurs- en databankrechten komen toe aan Ontwerpfabriek.
 2. Alle door Ontwerpfabriek verstrekte stukken, waaronder, maar niet uitsluitend rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, en software, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door Opdrachtgever. Opdrachtgever staat ervoor in dat deze niet zonder voorafgaande toestemming van Ontwerpfabriek worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht.
 3. Ontwerpfabriek behoudt het recht de met de uitvoering van de werkzaamheden verworven kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Gebruik

 1. Opdrachtgever krijgt het exclusief gebruiksrecht van ontwerp(en) die in het kader van de opdracht door Ontwerpfabriek zijn gemaakt.
 2. Opdrachtgever heeft schriftelijke toestemming nodig van Ontwerpfabriek voor het wijzigingen aan een ontwerp. Dit is onder meer het geval bij aanpassingen in de grafische vormgeving, veranderingen aan het logo of bij veranderingen in de broncode van websites.

Artikel 10. Wijziging van de overeenkomst

 1. Partijen kunnen in onderling overleg de overeenkomst en daarin afgesproken werkzaamheden aanpassen indien dit voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is.
 2. Bij een afgesproken wijziging is Ontwerpfabriek niet meer gehouden aan een eventueel afgesproken deadline. Wanneer dat aan de orde is wordt Opdrachtgever hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld.
 3. Wanneer de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Ontwerpfabriek Opdrachtgever hierover van tevoren inlichten.
 4. In afwijking van lid 3 zal Ontwerpfabriek geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 11. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst uitsluitend schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen, waarbij uitsluitend voor hostingovereenkomsten geldt dat opzegging door Opdrachtgever pas mogelijk is na een contractduur van een jaar.
 2. Bij een tussentijdse opzegging heeft Ontwerpfabriek recht op vergoeding van gemaakte kosten en een naar redelijkheid door Ontwerpfabriek vast te stellen deel van het loon, dit met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden, het voordeel dat Opdrachtgever daarvan heeft en de grond van opzegging.

Artikel 12. Ontbinding van de overeenkomst

 1. Ontwerpfabriek is bevoegd de overeenkomst te ontbinden of de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, onverminderd het recht van Ontwerpfabriek schadevergoeding te vorderen, indien sprake is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door Opdrachtgever. Daarvan is in ieder geval sprake in de volgende gevallen:
 • na het sluiten van de overeenkomst aan Ontwerpfabriek ter kennis gekomen omstandigheden geven Ontwerpfabriek goede grond te vrezen dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
 • indien Ontwerpfabriek Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
 1. Bij de onder het eerste lid van dit artikel bedoelde opzegging of opschorting worden de vorderingen van Ontwerpfabriek op Opdrachtgever zonder nadere kennisgeving onmiddellijk opeisbaar.
 2. Ook wanneer zich onvoorziene omstandigheden voordoen, die van dien aard zijn dat de uitvoering van de overeenkomst onmogelijk is, dan wel dermate bezwaarlijk en/of onevenredig kostbaar wordt, dat naleving van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden gevergd, is Ontwerpfabriek bevoegd de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 13. Overmacht

 1. Onder overmacht worden omstandigheden verstaan die niet aan Ontwerpfabriek zijn toe te rekenen en de nakoming van de verbintenis onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken,. Dit kan zich onder meer voordoen bij stakingen, stroomuitval, een gebrek aan benodigde grondstoffen en/of niet voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Ontwerpfabriek afhankelijk is en algemene vervoersproblemen.
 2. Ontwerpfabriek kan zich tevens op overmacht beroepen, indien de omstandigheid die nakoming verhindert intreedt nadat Ontwerpfabriek haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Wanneer sprake is van overmacht worden de verplichtingen van Ontwerpfabriek opgeschort. Indien de periode waarin nakoming van de verplichtingen door Ontwerpfabriek door overmacht niet mogelijk is, langer duurt dan een maand, kunnen beide partijen de overeenkomst ontbinden zonder verplichting de schade te vergoeden.
 4. Wanneer Ontwerpfabriek bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde afzonderlijk te factureren en is Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract, tenzij het reeds uitgevoerde deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 14. Eigendomsbepaling

 1. Alle door Ontwerpfabriek geleverde en zich bij/onder Opdrachtgever bevindende zaken of ontwerpen blijven eigendom van Ontwerpfabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Eventuele ontwikkelde applicaties, het Content Management Systeem en/of broncode van websites blijven eigendom van Ontwerpfabriek. In geen geval kan Opdrachtgever inzage krijgen in de broncode of databasestructuur van de toepassing. Na een eventuele stopzetting van de samenwerking mag Opdrachtgever onder geen beding nog gebruik maken van de door Ontwerpfabriek ontwikkelde broncode.
 3. De data die door Opdrachtgever in de database en op de webservers worden opgeslagen, blijft eigendom van Opdrachtgever. Ontwerpfabriek zal deze op geen enkele manier gebruiken voor eigen doeleinden, noch, zonder uitdrukkelijke opdracht daartoe van Opdrachtgever, doorgeven aan derden.
 4. Wanneer de overeenkomst door één van de partijen wordt beëindigd en bovendien alle openstaande facturen zijn voldaan, zal Ontwerpfabriek Opdrachtgever - naar keuze van Opdrachtgever - een Excel- of tekstbestand leveren met alle gegevens van Opdrachtgever uit de database, waarna Ontwerpfabriek deze gegevens permanent zal verwijderen. Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor het downloaden van de andere gegevens opgeslagen op de webservers.

Artikel 15. Geheimhouding

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar hebben verkregen.
 2. Informatie geldt als vertrouwelijk wanneer dit door de andere partij is medegedeeld of wanneer dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 3. Bij overtreding van de geheimhoudingsplicht is Opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling aansprakelijk jegens Ontwerpfabriek voor de geleden schade,.

Artikel 16. Aansprakelijkheid

 1. Ontwerpfabriek is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Ontwerpfabriek is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens of materiaal, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid had moeten begrijpen.
 2. De aansprakelijkheid van Ontwerpfabriek is beperkt tot het bedrag van het door Ontwerpfabriek gefactureerde honorarium. Bij opdrachten met een langere looptijd is de aansprakelijkheid beperkt tot het over de laatste zes maanden gefactureerde honorarium.
 3. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade is te wijten aan opzet of grove schuld van Ontwerpfabriek, haar leidinggevenden en/of haar ondergeschikten.

Artikel 17. Klachtenregeling

 1. Klachten over de verrichte werkzaamheden worden door Opdrachtgever binnen 8 dagen na ontdekking, maar uiterlijk binnen een maand na voltooiing van de betreffende werkzaamheden, schriftelijk gemeld aan Ontwerpfabriek.
 2. Bij een gegronde klacht zal Ontwerpfabriek de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit voor Opdrachtgever inmiddels zinloos is geworden. Dit laatste zal Opdrachtgever schriftelijk melden. Als het alsnog verrichten van de werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Ontwerpfabriek slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 16 van deze voorwaarden.
 3. Ook als Opdrachtgever tijdig klaagt, blijft de verplichting tot betaling bestaan.

Artikel 18. Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Op elke overeenkomst tussen Ontwerpfabriek en Opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Ontwerpfabriek en Opdrachtgever zullen in afwijking van de wettelijke geregelde bevoegdheid worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam. Ontwerpfabriek is daarnaast bevoegd Opdrachtgever te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

Artikel 19. Wijziging van de voorwaarden

 1. Ontwerpfabriek is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen.
 2. Ontwerpfabriek zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Opdrachtgever toezenden.
 3. De gewijzigde voorwaarden gelden vanaf het bij toezending aangekondigde tijdstip. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, dan treden de wijzigingen in zodra deze aan Opdrachtgever zijn medegedeeld.

 

Bijlage 1: Algemene voorwaarden Bewerkersovereenkomst

28 maart 2018

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens komen Verantwoordelijke en Bewerker het navolgende overeen:

1. Begrippen

De hierna en hiervoor in deze voorwaarden vermelde, met een hoofdletter geschreven begrippen, hebben de navolgende betekenis:

 1. Persoonsgegeven: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon;
 2. Verwerking: elke handeling of elk geheel van handelingen met betrekking tot persoonsgegevens, waaronder in ieder geval het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen, of vernietigen van gegevens;
 3. Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Partijen waarbij deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard;
 4. Betrokkene: degene op wie een Persoonsgegeven betrekking heeft.

2. Totstandkoming, duur en einde van de Bewerkersovereenkomst

 1. De Bewerkersovereenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen algemene bepalingen treden in werking op de datum dat Partijen de Overeenkomst hebben ondertekend.
 2. Deze Bewerkersovereenkomst is van kracht zo lang de Overeenkomst van kracht is. Wannneer de Overeenkomst eindigt, eindigt deze zonder nadere rechtshandeling Bewerkersovereenkomst gelijktijdig.
 3. Geen van beide Partijen kan deze Bewerkersovereenkomst tussentijds opzeggen.

3. Teruggave persoonsgegevens

 1. Wanneer de overeenkomst door één van de partijen wordt beëindigd en bovendien alle openstaande facturen zijn voldaan, zal Opdrachtnemer Opdrachtgever - naar keuze van Opdrachtgever - een Excel- of tekstbestand leveren met alle gegevens van Opdrachtgever uit de database, waarna Opdrachtnemer deze gegevens permanent zal verwijderen.
 2. Op het moment dat deze Bewerkersovereenkomst eindigt, zal Opdrachtnemer bovendien haar medewerking verlenen aan de overdracht van de werkzaamheden inzake de verwerking van de Persoonsgegevens aan Opdrachtgever, zodanig dat vanaf het moment van overdracht de continuïteit van de dienstverlening zoveel mogelijk gewaarborgd blijft, of in elk geval niet door doen of nalaten van Opdrachtnemer wordt gehinderd. De met de uitvoering van dit artikel gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtgever, voor zover voor deze kosten niet uitdrukkelijk in de Overeenkomst een regeling is getroffen.

4. Verplichtingen van Opdrachtnemer en Opdrachtgever

 1. Opdrachtnemer verwerkt in opdracht van Opdrachtgever de Overeenkomst beschreven (bijzondere) Persoonsgegevens van Opdrachtgever.
 2. Opdrachtnemer zal de Persoonsgegevens op behoorlijke en zorgvuldige wijze en in overeenstemming met de AVG en andere toepasselijke regelgeving betreffende de verwerking van Persoonsgegevens verwerken.
 3. Opdrachtnemer verwerkt Persoonsgegevens alleen in opdracht van Opdrachtgever en volgt alle instructies van Opdrachtgever daarover op, tenzij afwijkende wettelijke verplichtingen gelden.
 4. Opdrachtnemer heeft geen enkelen zeggenschap over het doel en de middelen voor de Verwerking van Persoonsgegevens. Tenzij anders is bepaald in de Overeenkomst neemt Opdrachtnemer geen beslissingen over het gebruik van de gegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van gegevens. De zeggenschap over de Persoonsgegevens komt nooit bij Opdrachtnemer te berusten.
 5. Opdrachtnemer schakelt voor de uitvoering van de Overeenkomst geen derden in zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtgever. Aan die toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden.
 6. Opdrachtnemer mag Persoonsgegevens niet aan anderen dan Opdrachtgever verstrekken, tenzij op schriftelijk verzoek of met schriftelijke toestemming van Opdrachtgever. Opdrachtnemer is verplicht schriftelijk aan Opdrachtgever te bevestigen dat een verstrekking heeft plaatsgevonden, waarbij de verstrekte Persoonsgegevens, de Betrokkene(n), de ontvanger(s) en het moment van verstrekking exact omschreven worden.

5. Beveiliging

 1. Opdrachtnemer zal passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen implementeren zoals voorgeschreven de AVG en met inachtneming van het toepasselijke Richtsnoer van het College Bescherming Persoonsgegevens. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek, de kosten gemoeid met de implementatie en uitvoering van de maatregelen en de intrinsieke risico's van het verwerken van Persoonsgegevens, een passend beschermingsniveau verzekeren.
 2. Opdrachtnemer verwerkt geen Persoonsgegevens buiten een land van de Europese Unie, tenzij hij daarvoor uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verkregen van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer rapporteert eens per jaar aan Opdrachtgever over de beveiligingsmaatregelen en eventuele aandachtspunten daarin. Wanneer daartoe aanleiding is kunnen op een in overleg met Opdrachtnemer te bepalen moment en wijze de overeengekomen technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen door Opdrachtgever gecontroleerd worden. De met de controle gemoeide kosten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

6. Geheimhouding

 1. Opdrachtnemer zal alle Persoonsgegevens en andere gegevens die zij als uitvloeisel van de Overeenkomst verwerkt geheim houden, tenzij die gegevens klaarblijkelijk geen geheim of vertrouwelijk karakter hebben, dan wel voorafgaand aan de bekendmaking door Opdrachtnemer algemeen bekend zijn.
 2. Als Opdrachtgever daarom uitdrukkelijk schriftelijk verzoekt, zal Opdrachtnemer voor de verzochte gegevens of informatie bijzondere maatregelen treffen met het oog op de geheimhouding daarvan. Deze maatregelen kunnen onder meer de vernietiging van betrokken gegevens of informatie inhouden zodra de Opdrachtnemer deze gegevens niet langer nodig heeft.
 3. Opdrachtnemer zal in de overeenkomsten met haar personeel bedingen dat zij op dezelfde manier als omschreven in artikel 7.1 en 7.2 alle gegevens en informatie die zij in het kader van hun werkzaamheden voor Opdrachtnemer geheimhouden.
 4. Na afloop van de Overeenkomst en deze Bewerkersovereenkomst blijft dit artikel 7 en de hierin besproken geheimhouding nog gedurende een periode van 1 jaar van kracht.

7. Wettelijke verplichtingen

 1. Wanneer Opdrachtnemer op grond van een wettelijke verplichting gegevens moet verstrekken, controleert Opdrachtnemer de grondslag van het verzoek en de identiteit van de verzoeker en informeert hij onmiddellijk, zo mogelijk voorafgaand aan de verstrekking, Opdrachtgever daarover.
 2. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen te voldoen aan de verplichtingen op grond van de AVG, meer in het bijzonder de rechten van betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en het uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. De met de uitvoering van dit artikel gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 3. Opdrachtnemer verleent Opdrachtgever volledige medewerking aan het adequaat informeren van de betrokkenen in het kader van de Meldplicht Datalekken. De met de uitvoering van dit artikel gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 4. Als Opdrachtnemer (pogingen tot) onrechtmatige of ongeautoriseerde verwerkingen of inbreuken op de beveiligingsmaatregelen van de Persoonsgegevens signaleert, zal hij Opdrachtgever hierover onmiddellijk inlichten en alle redelijkerwijs benodigde maatregelen treffen om (verdere) schending van de AVG of andere regelgeving betreffende de verwerking van de Persoonsgegevens, te voorkomen of te beperken. De met de uitvoering van dit artikel gemoeide kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.

8. (Intellectuele) eigendomsrechten

 1. Alle (intellectuele) eigendomsrechten - daaronder begrepen auteursrechten en databankrechten - op de verzameling van Persoonsgegevens, kopieën of bewerkingen daarvan, blijven te allen tijde berusten bij Opdrachtnemer of haar licentiegever(s). Bij beëindiging van de overeenkomst heeft Opdrachtgever gebruiksrecht op een kopie van de Persoonsgegevens in Excel- of tekstformaat.

9. Slotbepalingen

 1. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend voor zover zij uitdrukkelijk en schriftelijk tussen Partijen zijn overeengekomen.
 2. Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Een geschil over de uitleg ervan zal worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.